Oppiminen ja osaaminen nousuun tulevaisuuden peruskoulussa

25.3.2024

Suomessa on herännyt aiheellisesti huoli oppimistulosten ja osaamistason laskemisesta sekä koulutuksellisesta tasa-arvosta. Tätä osoittavat vuoden 2022 kansainvälisen Pisa-tutkimuksen tulokset sekä viestit eri alojen työnantajilta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt laaja-alaisen peruskoulun tulevaisuustyön peruskoulun kehittämistarpeiden arvioimiseksi. Työryhmään kuuluu tutkijoita sekä eri alojen koulutuskentän asiantuntijoita. Ratkaisuehdotuksia tulisi kysyä myös opettajilta ja oppilailta.

Monet asiantuntijat muistuttavat, että kansainvälisesti vertailtuna suomalainen koulu on edelleen korkealaatuinen. Kuitenkin työn ja talouden nopeat murrokset, sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden kysymykset sekä tekoäly haastavat perinteiset osaamisen ja koulutuksen järjestämisen tavat. Koulua täytyy tulevaisuudessakin rakentaa yhteistyössä ja tutkimusperustaisesti.

Mitä pitäisi tehdä, jotta oppiminen, osaaminen ja yleinen hyvinvointi kouluissa lisääntyisi? Koulu-uudistusten myötä ei pidä unohtaa kaikkia aikaisemmin hyviksi todettuja asioita.

Monet opettajat ja oppilaat kertovat, ettei kouluissa ole nykyisin työrauhaa oppitunneilla. Työrauha on kuitenkin koulutyön perusta ja edellytys oppimiselle. Opettaja vastaa opetuksesta. Oppilas on koulussa oppimassa, ei estämässä toisten oppimista ja opettajan opetusta häiriköimällä, kiusaamalla tai muulla ei-toivotulla toiminnalla.

Syy-seuraus-suhteiden opettaminen lapselle on sekä vanhempien että ammattilaisten tehtävä. Tämä tukee lapsen suotuisaa kehitystä, jotta hän ei joutuisi myöhemmin yhteiskunnan sääntöjen ja lakien kanssa törmäyskurssille.

Tulevaisuuden peruskoulussa panostetaan perustaitojen oppimiseen. Lukemisen, kirjoittamisen ja laskemisen lisäksi tulee opettaa tavoitteellisesti myös tunne- ja vuorovaikutustaitoja, sosiaalisia taitoja, arjen ja työelämän taitoja sekä taloustaitoja. Nämäkin ovat elämän perustaitoja.

Lisäksi oppimisen vaatimustaso tulee palauttaa. Jokaiselle vuosiluokalle asetetut tavoitteet täytyy olla saavutettuina ennen kuin oppilas siirtyy seuraavalle vuosiluokalle. Muutoin riskinä on se, että puutteelliset perustaidot lisäävät oppimisvaikeuksia myöhempinä kouluvuosina.

Peruskoulussa tulee jatkaa panostamista lukemisen harrastamiseen. Siihen viikoittainen lukutunti sopii hyvin. Digitaalisten oppimateriaalien lisäksi tarvitaan myös fyysisiä oppimateriaaleja, kuten oppikirjoja. Moni oppilas kokeekin oppivansa paremmin niistä opiskelemalla. Tutkimusten mukaan käsin kirjoitetut muistiinpanot edistävät oppimista.

Sopivankokoisessa opiskeluryhmässä oppilaalla on mahdollisuus saada kykyjensä mukaisesti riittävästi haasteita tai tukea oppimiseensa. Osalle oppilaista on välttämätöntä opiskella pienluokassa erityisluokanopettajan opetuksessa.  

Tulevaisuuden koulun keskiössä tulee olla motivoitunut ja hyvinvoiva opettaja, joka pystyy parhaiten tukemaan oppilaiden oppimista ja hyvinvointia!

Jaana Kiviluote, puheenjohtaja, Itä-Turun Kokoomusnaiset ry

Varsinais-Suomen Kokoomusnaiset ry:n piirihallituksen jäsen


Julkaistu Turun Sanomat 3.3.2024