Tasapuoliset osallistumismahdollisuukset vanhempainvapaalla!

31.1.2018


Kunnissa pienten lasten vanhempien osallistuminen politiikkaan on usein vähäistä ajanpuutteen takia. Oikeus ja tasapuoliset edellytykset osallistumiseen on kuitenkin oltava kaikilla. Perustuslain mukaan jokaisella on oikeus osallistua politiikkaan ja julkisen vallan on turvattava ja edistettävä tämän oikeuden toteutumista.

Tällä hetkellä kuitenkin järjestelmä vaikeuttaa äitiys- ja vanhempainvapaalla olevien osallistumista paikalliseen päätöksentekoon. Sairasvakuutuslain vallitsevan tulkinnan mukaan kunnallisen luottamustehtävän hoito rinnastetaan ansiotyöhön. Tämän johdosta vanhempain- ja äitiyspäiväraha on leikattu kokouspäiviltä minimiin. Odottavan äidin jäädessä varhennetulle äitiysvapaalle kunnalliseen luottamustehtävään osallistuminen estää kokonaan äitiyspäivärahan saamisen.

Pienen lapsen vanhempi joutuu eriarvoiseen asemaan osallistuessaan kunnallisen luottamustoimen hoitoon ja politiikkaan vanhempain- ja äitiyspäivärahakauden aikana. Tällainen järjestelmä ei kannusta äitejä, tulevia äitejä tai isiä yhteiskunnalliseen toimintaan. Koska naiset käyttävät suurimman osan perhevapaista, heikentää tämä erityisesti naisten poliittista osallistumista.

Vanhempainetuuksien tarkoituksena on huolehtia, että vanhemmuuden kustannukset eivät ole kohtuuttomia, vanhemmilla on mahdollisuus hoitaa pientä lasta kotona ja että toimeentulo on tänä aikana turvattu. Kunnallisten luottamustehtävien hoitaminen on lain mukaan oikeus ja myös velvollisuus, eikä sen rinnastaminen ansiotyöhön ole perusteltua. Ansiotyötulot parantavat toimeentuloa, kun taas kunnallisista luottamustoimista maksettavien palkkioiden tarkoituksena on korvata tehtävän hoitamiseen kuluvaa aikaa ja pitää oikeus osallistumiseen kaikkien ulottuvilla. 

Varsinais-Suomen Kokoomusnaiset katsovat, että Sosiaali- ja terveysministeriön tulee tehdä muutos sairausvakuutuslain säännöksen muuttamiseksi. Näin vanhempainpäivärahaa saavien osallistumismahdollisuudet kunnallisiin luottamustehtäviin jatkossa paranevat. Ongelmaan tulee saada korjaus nyt käynnissä olevan perhevapaauudistuksen yhteydessä.

 

Lisätiedot:

Malla Rannikko-Laine 

040 7213429

Varsinais-Suomen Kokoomusnaisten puheenjohtaja

Marika Metsähonkala

050 5116514

Varsinais-Suomen Kokoomusnaisten varapuheenjohtaja