Lasten ja nuorten kuunteleminen, osallistaminen ja vaikuttaminen kunnallisessa päätöksenteossa

26.10.2018

Kuntalaissa määrätään, että kunnan asukkailla ja palveluiden käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Myös perustuslaissa, nuorisolaissa, perusopetuslaissa, lukiolaissa, ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa sekä YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa säädetään lasten ja nuorten mahdollisuudesta ilmaista näkemyksensä heitä itseään koskevissa asioissa sekä osallistumisesta asioiden käsittelyyn ja päätöksentekoon vaikuttamisesta. Suuri osa kunnissa tehtävistä päätöksistä kohdistuu jatkossa lapsiin ja nuoriin, koska jatkuvasti pieneneviin lapsi-ikäluokkiin on varauduttava ja suunnittelussa olevan maakuntauudistuksen myötä kuntien tehtävät painottuvat koulutus-, kasvatus- ja sivistystehtäviin.

Vaikka Suomen lainsäädännössä otetaan melko hyvin huomioon lasten oikeudet, vaikuttaa kuitenkin siltä, että iso osa lapsista ja nuorista ei käytännössä osallistu tai ei pysty osallistumaan itseään koskevaan päätöksentekoon kunnissa. Esimerkiksi nuorisovaltuuston ulkopuolelle jäävät kokonaan nuoremmat ikäryhmät, ja helposti myös erityisnuoret sekä vähemmistöihin kuuluvat nuoret. Kunnan päätöksentekoprosessiin kuuluva lapsivaikutusten arviointi jää usein vajaaksi tai kokonaan tekemättä.

Positiiviset kokemukset yhteisiin asioihin vaikuttamisesta ovat merkityksellisiä. Niiden avulla voisimme myös lisätä lasten ja nuorten osallistumista yhteiskuntaan ja politiikkaan tulevaisuudessa. Lasten ja nuorten kuuleminen ja mukaan ottaminen ovat tulevaisuustekijöitä kunnissa.

Me Varsinais-Suomen Kokoomusnaiset edellytämme, että lasten ja nuorten osallisuutta kunnallisessa päätöksenteossa on lisättävä. On kehitettävä uusia toimintamalleja, joilla voidaan varmistaa yhä useamman lapsen ja nuoren osallistaminen. Virkamiesten ja päättäjien tietoa lasten oikeuksista kunnallisessa päätöksenteossa on syvennettävä. Aikuisten asenteiden tulee muuttua tasavertaista vuorovaikutusta aikuisten ja lasten välillä edistäväksi.

 

Lisätietoja

Anu Aaltonen                                                           Lise-Lotte Uusitalo

Piritan Kokoomusnaiset ry                                    Piritan Kokoomusnaiset ry sihteeri

044 262 4602                                                           040 842 9271